پیدا

گریه ..

درخواست حذف اطلاعات

شبــی بی یار و هـــمدم گریـــــــــه کــــردم زدســـت غصـــه و غــــم گریـــه کــــردم دلـــــــــم ابری شــــد از یــــاد و خیــــالــــت دلـــم باریــــــد و نــم نـــــم گریـــه کـــــردم نشــــســـــــــتم گوشـــــه ی تنـــــگ اتاقـــی بـه تقــــدیر چــــــــرنــــدم گریــــــه کـــــردم چـــه زیبــــــا بــــود در وقـــــت جدایــــــــی تـو خــــــندیدی و مـــن هـــم گریـــه کــــردم تـــو رفتــــی و بهشـــــــتم شـــــــــد جهنــــم و تنــــــها در جهـــنم هـــــی گریـــه کــــردم دگــــر اشکــــم نریــــز ای نــــاز ای گـــــل مگـــــر از دســـت تو کـــم گریـــه کــــردم ؟ **** احــد ارسالــی