پیدا

دیدار تو...

درخواست حذف اطلاعات

سرگرم به خود زخـــم زدن در همه عــمـــرم ✔ هر لحظه جز این دسته مرا مشغـــله ای نیست ✔ دیریــــست کـــه از خانـــــه ابـــان جهانــــم ✔ بر سقف فروریخته ام چــلــچـــلــــه ای نیـــست ✔ در حسرت دیدار تو آواره تریــــنم هرچند که تا منزل تو فاصلـــه ای نیـــست✔ ای که مثل من، به من اما خیلی دوری ✔ خوب نگام کن تا ببیــــنی، چهره درد و صبـــــوری ✔ ***** #داریوش_اقبالیٖ